MultiFlotta logó
Flotta hívás

Adatkezelési tájékoztató

                                                                                                                 ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

                                                                                                                  (GDPR) JOVITEL Hungary Kft.

                                                                                                                   Érvényes 2018 május 25-től.

                                                                                                                              BEVEZETÉS

Ön anélkül böngészheti oldalainkat, hogy előtte személyes információkat kellene megadnia.

Ajánlatkérésnél, Jelentkezésnél kizárólag a Név/Cégnév és az email címet kötelező megadni, az email címe honlapunkon sehol nem jelenik meg.

Jelen adatvédelmi tájékoztató a JOVITEL Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (továbbiakban: adatkezelő) mobil flotta csatlakozás igénybevételével kapcsolatos személyes adatok adatkezelésére vonatkozik.

A Jelentkezés teljesítése érdekében kezeljük adatait.

Az Adatkezelő személye:

Név: JOVITEL Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 2230 Gyömrő, Madách Imre u. 14.

Telefon: +36 (30) 299 4444

E-mail cím: info@multiflotta.hu

Weboldal: https://multiflotta.hu

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-138074/2018.

Az adatkezelés jogalapja, módja és célja:

1.) Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.

a.) A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor.

A személyes adatok kezelésének célja a https://multiflotta.hu honlapon keresztül biztosított szolgáltatás nyújtása és az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás.

b.) Az Ügyfél a Vállalkozás weboldalát személyes adatainak felfedése nélkül is megtekintheti, vannak azonban olyan szolgáltatások, mint (például: díjcsomagok), amelyek igénybevételéhez elengedhetetlen bizonyos adatok ajánlatkérés, jelentkezés keretében történő megadása, kezelése.

A kötelezően kitöltendő adatmezők minden esetben csillaggal jelöltek.

c.) Amennyiben a Vállalkozás tudomást szerez arról, hogy az Ügyfél harmadik személy személyes adatait adja meg, vagy az oldalon nyilvánosan hozzáférhető, illetve jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személy jogait megsértő módon használ fel, vagy a jelen adatvédelmi nyilatkozatban lefektetett rendelkezéseket megszegi, illetve az oldal használata során kárt okoz, úgy megteszi a szükséges jogi intézkedéseket, s mindent elkövet, hogy az eljáró hatóságokat segítse a jogsértő személy személyazonosságának megállapításában.

d.) Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az adatkezelésben érintettek:

Mindenki, aki a multiflotta.hu oldalon keresztül ügyfélként ajánlatot kér és/vagy jelentkezik a flottába.

Minden előfizetői jogviszonyban lévő természetes személy, jogi személy, illetve jogi személynek nem minősülő egyéb szervezet.

                                                                                                                             ADATVÉDELEM

Az adatkezeléssel kapcsolatos fogalmak:

1. Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2. Személyes Adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. Hozzájárulás: Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő  kezeléséhez;

4. Tiltakozás: Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

5. Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

6. Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép, hang vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

7. Adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

8. Nyilvánosságra Hozatal: Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

9. Adattörlés: Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

10. Adatmegjelölés: Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

11. Adatzárolás: Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

12. Adatmegsemmisítés: Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

13. Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

14. Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is adatok feldolgozását végzi;

15. Adatállomány: Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

16. Harmadik Személy: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

17. EGT-Állam: Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

18. Harmadik Ország: Minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

19. Adatvédelmi Incidens: Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Kezelt adatok köre, és az adatkezelés célja:

Az adatkezelő weboldalának megrendeléshez kapcsolódó adatok:

A megrendelés teljesítésének érdekében kötelező megadni:

-Érintett (Cég) neve

-Email címe

-Bankszámla száma

-Cégjegyzékszáma

-Adószáma

-Székhelye, lakcíme

-Kapcsolattartó neve

Kapcsolat felvétel céljából:

-Érintett telefonszáma

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelésre az Érintett által megrendelt szolgáltatás teljesítése érdekében tett adatok megadása, és az Érintett hozzájárulása (a jelentkezéssel az Érintett hozzájárul az adatok kezeléséhez).

Továbbá az adatkezelés jogalapja:

-az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) jelen tájékoztatás annak 13. cikke alapján történik.

-az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info törvény).

-a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Eker törvény”).

Az adatok forrása:

Az Érintett és az adatkezelő között a multiflotta.hu oldalon történt szolgáltatásra jelentkezés leadásakor, valamint az  adatvédelmi tájékoztató elfogadásakor létrejött megállapodás.

Az üzemeltető a mindenkor hatályos törvények, valamint az adatvédelmi biztos ajánlásai szerint saját felelősségi körén belül minden tőle telhetőt megtesz a felhasználók személyes adatainak védelme érdekében.

Az adatkezelés időtartama:

A https://multiflotta.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése az érintett és az adatkezelő között a mobilflotta sikeres illetve sikertelen csatlakozásáig tart, továbbiakban nem tároljuk az érintettek személyes adatait.

Felhasználói jogok:

Az adatkezelő lehetőséget biztosít arra is, hogy az érintettek a megrendelés során megadott személyes adatok törlését kérje az info@multiflotta.hu e-mail címen.

A törlésre irányuló kérelmet az adatkezelő  további akadály fennállása hiányában  teljesíti és törli a személyes adatokat az aktív adatként nyilvántartott adatok közül.

Az adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy valamennyi személyes adatot, melynek felvételére az érintettek hozzájárulásával került sor, a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintettek hozzájárulásának visszavonását, törlésre irányuló kérelmét követően is kezelheti.

Az adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy valamennyi  hozzájárulás alapján tudomására jutott személyes adatot külön jogszabályi kötelezettsége teljesítése céljából archivált formában megőrzi.

Az Érintettek jogosultak személyes adataikról tájékoztatást, helyesbítést, törlést vagy zárolást kérni.

Az Érintettek tájékoztatást kérhetnek az Érintett által átadott és az adatkezelő által kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá személyes adataik továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás iránti kérelmet az Érintettek adatai biztonsága érdekében írásban a fent szereplő adatkezelő személy elérhetősége egyikén (email-ben a megfelelő azonosító adatok megadásával) van lehetőség az adatkezelő részére megküldeni.

Az adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető módon megadja a tájékoztatást az Érintett által megadott címre.

Amennyiben az Érintett jelzi (a pontosított személyes adat egyidejű megadásával) az adatkezelő felé, hogy a kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg vagy az adatkezelő egyéb úton tudomást szerez a személyes adatok hibájáról és a helyes adatokról, akkor a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A helyesbítésről illetve a helyesbítésre vonatkozó kérelmének elutasításáról az adatkezelő értesíti az Érintettet.

Az Érintett jogosult kérni az Érintett által megadott személyes adatainak törlését, az adatkezelő pedig köteles indokolatlan késedelem nélkül törölni az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

-Nincs szükség már a személyes adatokra abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.

-Az Érintett visszavonja az adatkelezés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

-Az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.

-A személyes adatok jogellenesen lettek kezelve.

-Az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell az Érintett által megadott személyes adatokat.

A személyes adatok törlése nem alkalmazhatóak, amennyiben az adatkezelés szükséges:

-a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából.

-a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, valamint közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából

– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, és védelméhez.

A fentiek szerinti jogok kivételes esetekben jogszabályi rendelkezés alapján korlátozhatók, így különösen az Érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

Az adatkezelő az érintettek adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást csak és kizárólag erre jogszabályban felhatalmazott szervek megkeresésére, jogszabályban meghatározott esetekben teljesít.

Jogosult az Érintett a rá vonatkozó, általa az adatkelező rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni, továbbá jogosult ezeket a kapott adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítására anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a rendelkezésére bocsátotta személyes adatait.

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte kérdéseivel, jogorvoslatért fordulhat az adatkezelőhöz a fent megadott elérhetőségeken.

Az érintet az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH)

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1)391-1400
URL: https://naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Az érintett ezen felül jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat választása szerint a Partner lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez.

Webes cookie-k (sütik):

A cookie-k kis méretű szöveges fájlok, amelyek az internetes weboldalak meglátogatásakor a felhasználók számítógépén kerülnek tárolásra.

Feladatuk a felhasználó azonosítása, hogy a következő belépéskor már az általa beállított adatok szerint jelenjen mag a honlap.

A cookie-kat bármikor törölheti a böngésző segítségével. Ez azonban azt eredményezheti, hogy a meglátogatott weboldal egyes funkciói nem, vagy csak korlátozottan fognak működni.

A cookie-k törlését a használt böngésző adatvédelmi beállításain keresztül végezheti el. Ennek módját mindig az adott böngésző határozza meg.

A multiflotta.hu által használt cookie-k:

-a megjelenítési beállításokat pl: a betűméret beállításokat.

-a böngésző típusa és verziója, operációs rendszer, hivatkozó URL-cím (korábban megtekintett webhely), a hozzáféréshez használt számítógép IP-címe, valamint a látogatás dátuma és időpontja.

-válaszolt-e már valamely aktuális elégedettség felmérő kérdőívre.

-beleegyezett-e vagy sem abba, hogy az adatkezelő weboldal cookie-kat használjon.

-a látogatottság és felhasználói viselkedés mintáit, ami lehetővé teszi az adatkezelő weboldalának és szolgáltatásainak fejlesztését.

Ezeket az adatokat kizárólag belső és statisztikai célokból kerülnek rögzítésre.

Az adatkezelő weboldala a következő cookie-t használhatja:

– átmeneti (session) cookie: ezek az ideiglenes adatok a böngészés végéig kerülnek csak tárolásra a cookie file-ban.

Ezek elengedhetetlenek az adatkezelő weboldalával kapcsolatos egyes funkciók megfelelő működéséhez.

– állandó (persistent) cookie: Ezek az adatok hosszabb ideig vannak tárolva a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama a böngészőben alkalmazott beállítástól függ.

Az állandó cookie-k lehetővé teszik, hogy a következő látogatásakor a kiszolgáló felismerje az Érintett számítógép „címkéje” alapján.

-harmadik féltől (Google Analytics) kapott cookie-k: _utma; _utmb; _utmv; _utmz; _utmx:

Ezek a cookie-k név nélküli adatokat gyűjtenek arról, hogyan használják a látogatók az adatkezelő weboldalát, ennek alapján lehetőség nyílik a weboldal használhatóság javítására. További információ itt található: www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

Weboldalunk a következő beépülő tartalmakat használja:

Facebook Like-gomb: Weboldalunkon elhelyezkedő nyomógomb, melynek segítségével a felhasználók tetszésüket fejezhetik ki a weboldal iránt.

Ez az elem cookie-k segítségével határozza meg, hogy melyik Facebook felhasználó látogatja az aktuális weboldalt. (Feltéve, hogy a felhasználó be van jelentkezve a Facebook-on).

Amennyiben szeretné megakadályozni, hogy a Facebook ilyen módon adatokat gyűjtsön Önről, javasoljuk, hogy oldalunk meglátogatása előtt lépjen ki Facebook fiókjából.

a.) Google AdSense és Analytics: Javascript és webes cookie-k segítségével, anonim módon látogatási statisztikákat készít, amiket a Google Analytics szolgáltatás felé továbbít.

Ezen statisztikák célja, hogy a felhasználók igényeit, szokásait szem előtt tartva, a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtsuk.

Külső szolgáltatók, amilyen a Google, cookie-k használatával jelenítenek meg hirdetéseket, a felhasználónak a webhelyet érintő korábbi látogatásai alapján.

A Google által használt DoubleClick cookie lehetővé teszi, hogy a Google és partnerei a hirdetéseket az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítsék meg a felhasználók számára.

A felhasználók kikapcsolhatják a cookie használatát, ha felkeresik a Hirdetésbeállítások oldalt. (Az aboutads.info oldalon a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

Megjegyezzük továbbá, hogy a fenti fiókokból történő kilépés ellenére továbbra is történhet adatgyűjtés az említett szolgáltatók részéről, ekkor azonban a megszemélyesítés kevésbé sikeres, a felhasználó pontos személye kisebb eséllyel állapítható meg.

A külső féltől származó tartalmak (Facebook, Google,) az adott szolgáltató által meghatározott cookie-kat használják, így a multiflotta.hu nem tudja befolyásolni ezen szolgáltatók személyes adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységét.

(Az ezzel kapcsolatos irányelveket megtalálja a fent említett szolgáltatók honlapján.)

Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalunk további böngészésével Ön elfogadja adatvédelmi irányelveinket.

Smartsupp online chat

A Smartsupp-on keresztül feldolgozott személyes adatok adatkezelője:
JOVITEL Hungary Kft.
2230 Gyömrő Madách Imre u.14

Az Adatfeldolgozó:
Általános kérdések és támogatás
support@smartsupp.com
Értékesítés, fizetések és partnerségek
info@smartsupp.com
Smartsupp
Milady Horakove 13
602 00 Brno
Csehország (Európai Unió)
Számlázási info
Áfa-azonosító: CZ03668681
Smartsupp.com, sro
Milady Horakove 13
602 00 Brno
Cseh Köztársaság

A Smartsupp GDPR-kompatibilis. Ez azt jelenti, hogy teljesen jogszerű a Smartsuppot használni az Európai Unióban vagy bármely más országban.
Smartsupp chatben a következő tipusú személyes adatokat dolgozzuk fel (Név, e-mail cím.).
A feldolgozott személyes adatokat (chat előzményeket) 3 hónapig tároljuk.
A személyes adatok feldolgozásának célja az ügyfélszolgálat biztosítása.
A látogatók a személyes adataik felsorolásával vagy törlésével kapcsolatban az adatkezelőt kérhetik emailben, chaten, telefonon.

A Smartsupp feldolgozza a látogatóim személyes adatait?
Attól függ, hogy hogyan használják a Smartsuppot. De általában, igen. A látogatók a személyes adatokat előrecsevegő és offline formában tölthetik ki, vagy csevegés közben.

Hol tárolja a Smartsupp a személyes adatokat?
A személyes adatokat Németországban és Csehországban tárolják. Mindkét ország az Európai Unió tagállamai.

Vannak olyan személyes adatok, amelyeket NEM lehet gyűjteni a Smartsupp-on keresztül?
Igen. NEM engedi meg a személyes adatok feldolgozását a GDPR irányelv 9. cikkében meghatározottak szerint.
Ezek az adatok magukban foglalják a fajra, vallásra, orvosi információkra vagy fizetési adatokra vonatkozó érzékeny információkat Pl: hitelkártyaszámok.

                                                                                                                      ADATTOVÁBBÍTÁS

Az adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos személyes adatait harmadik személyek részére nem továbbítja.

Azonban bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzetvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása miatt.

E szervek megkeresése alapján, a megkereső által a pontos cél és az adatok körének megjelölése mellett az adatkezelő rendelkezésére bocsátja a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat.

JOVITEL Hungary Kft.

2230 Gyömrő Madách Imre u.14

Tel: +3630 299 4444

Számlaszám: 12012156-01448355-00100001

Adószám: 24953287-2-13

                                                                                                                      ZÁRÓ RENDELKEZÉS

Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

a.) Az adatkezelő minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror vagy bűncselekmény esetén.

b.) Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot az érintettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a https://multiflotta.hu weboldalon.

A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.